ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಪ
ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಗೆಳೆಯಾ
ಅದು ಕೇವಲ
ಪರೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿದೆ
ಹುತ್ತದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ
ಎಚ್ಚರ
*****