ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲು
ಆಳದಿಂದೆದ್ದ ತಕ್ಕಡಿಗಳು
ರಂಗಸ್ಥಳವೇರಿ ತಕಥೈ
ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಬೆತ್ತಲು.

ಈಗೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗು
ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದ ಒಳಗು
ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟ ಭಾರದ ತಟ್ಟೆ
ಮೇಲೇರುತ್ತಲೇ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ.

ಖಾಲಿ ತಕ್ಕಡಿ ತಟ್ಟೆ
ಭಾರವಿಲ್ಲದೆಯೂ
ಸರ್ರನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ನೆಲದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪುಗಳು ಸರಿಯೆನಿಸಿ
ಸರಿಗಳು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿ
ಬೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಾ ಕುಣಿವ
ನಗ್ನಸತ್ಯಗಳು ಬೆಪ್ಪು – ತಕ್ಕಡಿಗಳು.

ತಪ್ಪು – ಸರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದು
ಕಾಡುವ ತಕ್ಕಡಿಗಳು
ಇರಲೂ ಬಿಡದ
ಇರದಿರಲೂ ಬಿಡದ ದ್ವಂದ್ವಗಳು!
*****