ನಿರಾಶೆ ಹತಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಜೀವ ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿಯಂತೆ
ಆಸೆ ಭರವಸೆಗಳ
ಗಾಳಿ ಸೋಕಿದೊಡನೆ
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
*****

Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)