ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ
‘ಮೂಕಿ’ಗಳು
ಇಂದು
‘ಟಾಕಿ’ಗಳಾಗಿ
ನಾಳೆ
ವಾಕಿ (ವಾಕ್) ಗಳಾಗಲು.
*****

Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)