ಹೆಂಡತಿ ಕುಳಿತರೆ ನಿಂತರೆ
ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಕ್ಕರೆ
ಸಂಶಯಿಸುವ ಗಂಡ
ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಾ ಮುರುಳಿಕೃಷ್ಣ.
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)