ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಭೀತಿ ಇರಬಾರದು;
ಭೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಬಾರದು!
*****