ಹೇಳಬಾರದು, ಅಂದುಕೊಂಡರೂ
ದಿಗ್ಗನೆ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದು
ದುಡುದುಡು ಓಡಿಬಂದು
ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಗಕ್ಕನೆ ಕೂತು
ಹೊರಳಿ-ತೆವಳಿ ನಾಲಿಗೆಯ
ತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆತಪ್ಪಿದ ನರ್ತಕಿಯಂತೆ
ಗೆಜ್ಜೆ ಧ್ವನಿಗಳೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ
ಹಾವ ಭಾವಗಳು ಮಾತ್ರ
ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ.