ಆವಿಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿ ಮಳೆಯಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಇಳೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಒಂದೊಂದು ನೀರ ಹನಿಗೂ
ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಸಾಗರವ ಸೇರುವಾಸೆ
*****

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್
Latest posts by ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೆ ಎಚ್ (see all)