ಹಣದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ
ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಣ
ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ, ಇದೊಂದು ವಿಷ ಚಕ್ರ
ಬರೀ ಚಕ್ರವಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಒಳ ಹೊಕ್ಕರೆ ಹೊರ ಬರಲಾರದ
ಸುಯೋಧನರ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ
*****