ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಸಿವೆಗೆ ಹುಡುಕಿಸಿದ
ಆ ಬುದ್ಧ;
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದ
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಲು
ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)