ಮಿತ್ರನೋ
ಶತ್ರುವೋ.
ಬದುಕಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ
ಬೇಕಲ್ಲ-
ಒರ್ವ
ಸಂಗಾತಿ!
*****