ಹಲವು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದರೇನಿದು
ಸುಲಭದಿ ಸದ್ಗುರುಸೇವೆಯೊಳಿರದೆ ||ಪ||

ತಿಳಿದು ಪರಮ ಜೀವರೊಂದುಗೂಡಿಸಿ ತತ್ವ-
ಗಳ ಅರಿತು ಮಾಯಾ ಅಳಿಯೆ ಮುರಿಯದೆ ||೧||

ನರಜನ್ಮ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಜರೆಮರಣದೊಳು ನೊಂದು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಭವಕೆ ಬರಬಹುದೆ ||೨||

ಧರೆಯೊಳುದಿದಿ ಧರ್ಮ ಗಳಸದೆ ನಾರಿಗೆ
ಮರುಳುಗೊಂಡು ಹರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಿಸದೆ ||೩||

ಕಾಯಕರಣಂಗಳಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರದ ಮುಂಚೆ
ಮಾಯದೊಳುಬಿದ್ದು ಹರಿದಾಡಗೊಡದೆ ||೪||

ಮಾಯ ಬಲಿದು ಭಕ್ತಿಭಾವದೊಳು ಶಿಶುನಾಳ
ದೇವನೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯದೆ ||೫||

*****