ನೀರು ನೀರೆಂದರೆ
ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಿ |  ಜನರೆ ||

ನೆಲಮುಗಿಲ ಸಂಗಮ
ತಿಳಿ ಇದರ ಮರ್ಮ
ಮನುಷ್ಯ ತಯ್ಯಾರು
ಮಾಡಲಾಗದು ನೀರು ||

ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೀರು
ಆವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಲೂರು
ತಲುಪಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ
ನೆಲ ಶಾಖದಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ||

ಸೂರ್ಯ ಕಾರಣಿಭೂತ
ಕೇಳೊ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತ
ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವಿದು
ಭೂ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ||

*****