ನೀರೆಂದರೆ

ನೀರು ನೀರೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಿ |  ಜನರೆ || ನೆಲಮುಗಿಲ ಸಂಗಮ ತಿಳಿ ಇದರ ಮರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ತಯ್ಯಾರು ಮಾಡಲಾಗದು ನೀರು || ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಲೂರು ತಲುಪಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ನೆಲ...