ಹೆಂಗಸು
ಅವಳಲ್ಲವೆ
ನಮಗೆಲ್ಲಾ
ಇತ್ತದ್ದು ಅಸು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)