ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ
ಸೊಸೆಗೊಂದು ಕಾಲ
ಅಳಿಯನಿಗೆ
ಅನುಗಾಲ, ಮಾವನಿಗೆ
ಸಾಯೋ ಕಾಲ

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)