ಮಾನಾಪಮಾನ ನಿನ್ನವಮ್ಮಾ ಎನಗೇನು
ಶ್ವಾನನಂತೆ ಬೊಗಳುತಿಹರು ಹೀನ ಜನರೆಲ್ಲರಿವರು ||ಪ||

ಸದಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು
ಮದಾ ಬಂದಿತೆಂಬುವರಿವರು
ಕದನವ ಮಾಡುವರಿವರು
ನಿಧಾನವ ತಿಳಿಯದೆಯವರು
ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಮೃದುವಾದರೊಳಿತಮ್ಮಾ ||೧||

ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯೊಳಿರಲು
ಖಿನ್ನ ಪಡಿಸುವರೆನ್ನ ಖೂಳರು
ಸಣ್ಣ ಮಾತನಾಡುವವರು
ಸೊನ್ನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನರಿಯದವರು
ಎನಗೇನು ಕುಂದುವದು
ನಿನಗದು ಹೊಂದುವದು ||೨||

ನಿಜಾನಂದ ಬೋಧ ಎನಗೆ
ಕುಜನರ ನಿಂದೆ ನಿನಗೆ
ಸುಜನರ ರಕ್ಷೆಯೊಳಗೆ
ಗಜಿಬಿಜಿ ಬರುವದು ನಿನಗೆ
ಭಜಿಸುವೆ ಗುಡಿಪುರೇಶನ
ನಿಜ ವಿಷಯ ನಾಯಕಿ ||೩||
* * * *