ಕಾಯವೆಂಬ ಕದಳಿಯನೆ ಹೊಕ್ಕು,
ನೂನ ಕದಳಿಯ ದಾಂಟಿ,
ಜೀವಪರಮನ ನೆಲೆಯನರಿದು,
ಜನನಮರಣವ ಗೆದ್ದು,
ಭವವ ದಾಂಟಿದಲ್ಲದೆ,
ಘನವ ಕಾಣಬಾರದೆಂಬರು
ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣಪ್ರಿಯ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ.
*****

ಸಂಗ್ರಹ: ರಾ|| ಸಾ|| ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ