ನವಾಬಿ ಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೂವಿನ ಗಜರಾ
ಹಾಕಿದಿ ಗಜರಾ ಪುತ್ತಳಿ ಸರಾ
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಾವಿ ಸಮಾಲಾ
ಸವಣೂರ ಶಾರದೊರಿ
ಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೂವಿನ ಗಜರಾ  ||೧||

ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸರಕಾರ
ಕಂಪನಿ ದರಬಾರ
ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ
ತಾಳಿದ ಸರಕಾರ
ಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೂವಿನ ಗಜರಾ  ||೨||

ಶಿಶುನಾಳ ಶಾಹೀರ
ಅಸಲ ಕಿತಾಬರ
ಉಸುರಿದ ಮಾತಿಗೆ
ಕಾದರಲಿಂಗನ ಪುತ್ತರ
ಮಲ್ಲಿಗಿ ಹೂವಿನ ಗಜರಾ  ||೩||

*****