ಮನೆಗೆ ಪತಿ ಬೇಗ ಬಂದರೆ
ಸತಿ ಸಂತೋಷದ ಚಿಲುಮೆ
ತಡಮಾಡಿ ಬಂದರೆ
ಅನುಮಾನದ ಕುಲುಮೆ
*****

ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ
Latest posts by ಶ್ರೀವಿಜಯ ಹಾಸನ (see all)