ನಾಚಿತೋ ಮೋರುಮ ಐಸುರಕಿದು
ನಾಚಿತೋ ಮೋರುಮ || ಪ ||

ಊಚ ಅಲಾವಿಗೆ ಚಾಚಿದ ಬೆಂಕಿಗೆ
ಬೂಚರ ಕೇಚರ ತಾಚಾರ ತಿಳಿಯದೆ || ೧ ||

ಮೇಳೈಸಿ ಬಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದಾಡುವ ಸಮಯದೊಳು
ಸುಳ್ಳು ಸವಾಲು ಜವಾಬು ಹೇಳುದ ಕಂಡು || ೨ ||

ಹಾಳು ಮಣ್ಣಿಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ದಾಳಿಂಬರ ಗೊನಿ ಚುಚ್ಚಿ
ಬಹಳ ವಿಲಾಸದಿ ಹೇಳುವದನು ಕಂಡು |! ೩ ||

ಕತ್ತಲಶಹಾದತ್ತ ಮಥನದೊಳು ಇಹಳೆಂದು
ಹಿತವರಿಯದೆ ತಾನು ಗತಿ‌ಇಲ್ಲದನು ಕಂಡು || ೪ ||

ಚೂರಚಂಗೆದ ಎಡಿ ಸಾರಿ ಓದಕಿಮಾಡಿ
ನೀರಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತು || ೫ ||

ಸಾಲು ತುರುಕರು ಜತ್ತು ಮೇಲೆ ಡೋಲಿಯ ಹೊತ್ತು
ಅಲ್ಬೀದಾ ಹೇಳುವಾಗ ಜೊಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಗಡ್ಡದಮ್ಯಾಲ || ೬ ||

ವಲ್ಲಭ ಶಿಶುನಾಳ ಬಲ್ಲಿದ ಗುರುವಿನ
ಮುಲ್ಲಾ ಓದಕಿಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುದ ಕಂಡು |! ೭ !|
*****