ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಗೆ
ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರದ ಹಾಗೆ
ಇರಬೇಕು ಹನಿಗವನ!
*****