ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಗೆ
ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರದ ಹಾಗೆ
ಇರಬೇಕು ಹನಿಗವನ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)