ಕಿರಣಕಡ್ಡಿ
ನಿನ್ನ ಕೈ ತುಂಬಾ
ದೀಪಾವಳಿ
ಸೂರ್ಯ ನಿನಗೆ
ಬೆಳಗಿನಲ್ಲೆ!
*****