ಆಕಾರ ತಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ
ಹದ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ
ರೊಟ್ಟಿ ಸದಾ ಗುಂಡಗೇ
ಇರಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಹಸಿವೆಗೆ.
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಟದ
ಕಟ್ಟಳೆ ಮೀರಿ
ಪೊಗರೆಂದರೂ ಸರಿ
ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತಾರದ
ವಿಶಿಷ್ಟಾಕೃತಿಗಳ ರೊಟ್ಟಿ
ಅರಳುತ್ತಲೇ ಜೀವಂತ.