ಬಳಲಿದ ಬಾಳಿಗೆ ಭೆರವಸೆಯಾಗಲಿ
ಇಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಒಣಗಿದ ಹಾಳೆಗೆ ಹೊಸ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿ
ಮೂಡಲಿ ಶುಭಶಾಂತಿ

ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಲಿ
ಬೀಸಲಿ ತಂಗಾಳಿ,
ಬತ್ತಿದ ನದಿಗಳ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಲಿ
ಗಂಗೆಯೆ ಮೈತಾಳಿ,
ತೂಗುತಿರಲಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು
ತೆನೆಯ ಹಾರವಾಗಿ,
ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಮರ ನಗುತಿರಲಿ
ಬಣ್ಣದ ತೇರಾಗಿ!

ಬಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೆ ವರವಾಗಿ
ಜೀವಸ್ವರವಾಗಿ,
ಸೋತ ದೇಹಗಳು ಚೇತನವ
ತುಂಬಲು ನೆರವಾಗಿ,
ಬಡವರ ದೀನರ ಬಾಳಿನಲಿ
ತೃಪ್ತಿಯ ನಗೆಯಾಗಿ,
ನನಸಾಗುವ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳ
ಬಿತ್ತುವ ಕರವಾಗಿ.
*****