ಮಾತಿಗೂ – ಮೌನಕ್ಕೂ
ಅಂತರ
ಒಂದು
ತಬಲಾ ನಾದ
ಇನ್ನೊಂದು
ಮೀಟಿದ ತಂಬೂರಿ
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍

Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)