ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಜೆಂಡರ್
ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು
ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಎರಡು ಅಲ್ಲದ್ದೂ
ಹುಟ್ಟಿಬಿಡಬಹುದು.
*****