‘ಇರುವ ಊರು
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂತೆ’.
ಮತ್ತೆ
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಶೀಲವನ್ನು
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ
ಆ ಊರನ್ನು ಏನೆನ್ನ ಬೇಕು
*****