ಚಂದ್ರನೂ
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ;
ಕಾಣಿರಾ ಅವನ
ಮೊಲದ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರೀತಿ!
*****

Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)