ಜಾತಕ ದೋಷಪೂರಿತ
ಎಂದರಿತೂ ಜೋಯಿಸರು
ಕನ್ಯಾಪಿತೃಗಳ
ಮನ ನೋಯಿಸರು!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)