ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪು
ತುಟಿಗಿಟ್ಟು
ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ರುಚಿ
ಅದೆಂತ ಇಂಪು!
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಸೊಂಪು!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)