ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನವಶ್ಯಕ
ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ!
*****