ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಮುಚ್ಚಿ
ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ
ಹರಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿ
ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಪೆಚ್ಚು ತಂದಿದ್ದು!
*****