ನಗೆಯು ಬರುತಿದೆ ಜಗದಾಟ ನೋಡಿ
ಸುಗುಣನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಜ್ಞಾನದಿ
ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮೆಯ ಆಡಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ ||೧||

ಕಲ್ಲು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಗೆಯು
ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಕದ್ದಡಗಿದ ಮನೆಯು
ತಳ್ಳಿಕೋರ ತಗಲ್ಹಚ್ಚಿದ ಕಂಡು ||೨||

ಪ್ರಿಯತನುತ್ರಯರು ಹೊರ‌ಒಳಗೆಲ್ಲಾ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೇ ಬಲ್ಲ
ಬಾಯಿಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವ ನುಡಿವಾತನು ಮುಂದು
ಮಾಯದ ಮನೆಯೊಳು ಮಲಗಿದವನ ಕಂಡು ||೩||

*****