ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಗಂಡು
ತಾಲೀಪಿಟ್ಟೂ
ತಟ್ಟಬೇಕಾದೀತು
ಎಚ್ಚರ!
*****

ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ
Latest posts by ಪಟ್ಟಾಭಿ ಎ ಕೆ (see all)