ಹುಟ್ಟು
ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ
ಕಾಡಿನ
ದಟ್ಟ
ಹಸಿರು
ಸಂತತಿಯ
ಉಸಿರು

*****