ಹುಟ್ಟು
ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ
ಕಾಡಿನ
ದಟ್ಟ
ಹಸಿರು
ಸಂತತಿಯ
ಉಸಿರು

*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)