ದಕ್ಕನ್ ದೇಶಪರ ಬಾದಶಾ
ರತನರಾಜ ದೌಲತಕಿ ಇಬಾದತ್
ದೇಖೈ ಚಲೋ  ಕರ್ಬಲಮೆ ಕಠಿಣ || ಪ ||

ಶಮರೆ ಲಯೀನ ಅಜಾಬ ಸುಮ್
ಅಮರ್ ಖುದಾಕಾ ಹುವಾ ಉಸೀಪರ್
ಕಮರಕೀಂಚೆ ತಲವಾರ ವಾರ || ೧ ||

ಶಿಶುನಾಳಶಾಹಿರ ಪರ ನೂರ ಓ
ಅಸಲ ಖೋಲ ಖುರಾನ ದೇಖಲೇ
ಚಕಮಕನಕವೋ ಚಾರ ಪಾಂಚ || ೨ ||
*****