ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಕವನ ತುಂಬಿದಾಗ
ಕವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು
ತುಂಬುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ದವನ ತುಂಬಿದಾಗ
ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳ
ಗಮನ ತುಂಬುತ್ತದೆ

****