ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಕವನ ತುಂಬಿದಾಗ
ಕವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು
ತುಂಬುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ದವನ ತುಂಬಿದಾಗ
ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳ
ಗಮನ ತುಂಬುತ್ತದೆ

****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)