ಕತ್ತಲು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡೆ
ಕರುಣಾಳು
ಬೆಳಕು
ಕಿರಣ ಕೈ ತಡವಿ
ಅಪ್ಪಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತು

*****

 

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)