ಅಲ್ಲಿ-ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ,
ಸಿಲ್ವರ್ ಮರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ವರ್ಷಾ ವರ್ಷ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಸವರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನರ ನಾಡಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳು,
ನಿವೃತ್ತ ಸೂಳೆಯರು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ,
ಮನೋವೈಕಲ್ಯಗಳಿಂದ ನರಳುವ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಗತಿಕರು
ಬಂದು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಬ್ಬಬ್ಬರಂತೆ
ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು, ಹೂಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ನಡು ರಾತ್ರೆಯ ಚೀರಾಟ ಹಗಲಿನ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು
ಸ್ವರ್ಗ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಿತ್ತು.
*****