ನಾರಿಯ ಸೆರಗಲ್ಲಿ
ದೈವದಾ ನೆರಳು
ನಾರಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೇಮದಾಕರುಳು.
*****