ನಾನು ಕಲ್ಲಾದರೆ
ಕಲ್ಲು ಹೂವಾಗುತ್ತದೆ
ಹೂವು?
ಕೊಳ.

ನಾನು ಕೊಳವಾದರೆ
ಕೊಳ ಹೂವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂವು?
ಕಲ್ಲು
*****
ಮೂಲ: ಸೋ ಚೋಂ‌ಗ್‌ ಯೂ