ಅಂಬಾರ್ದಲಾವಿಗೆ ಶಾಂಭವಿ                 ||ಪ||

ಶುಂಭ-ನಿಶುಂಭರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ
ತುಂಬಿದ ಶಾರ ಮದೀನದೊಳಗ            ||ಅ.ಪ.||

ಕಾತೂನ ರೂಢಿಯೊಳು ಬೆಳೆದಳು
ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ಭೂತಲಕೆ ಇಳಿದು
ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮೋರುಮ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ           ||೧||

ಆಸುರಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೊಂದಳೋ
ದಸರೆ ಐಸುರದಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಬಹು
ಕುಶಲದಿ ಭೂವಲಯದೊಳಗೆ ಮೆರೆದು         ||೨||

ಧಾಮಶಪುರದ ಯಜೀದರ
ಕ್ರಮದಿ ಕಡಿದು ಕಾಲೊಳಗೆ ತುಳಿದು ಆ
ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ವತ ಸೇರಿಕೊಂಡು             ||೩||

ಆಕಾರ ಬೆಳಸಿ ಆನಂದದಿ
ಸಾಕಾಗದೆ ಶಿಶುನಾಳಧೀಶನೊಳು
ಬೇಕೆಂದನುತಲಿ ಲೋಕಮಾತೆ                 ||೪||

*****