ಪೊರಕೆಯಿಂದ
ಟಾಯಿಲೆಟ್ ಬ್ರಷ್‌ವರೆಗೂ –
ಬಾಚಣಿಕೆಯಿಂದ
ಟೂತ್‌ಬ್ರಷ್‌ವರೆಗೂ-
ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೂ
ಕ್ಲೀನ್ ಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮನ್ನೆಂದಾದರೂ
ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿಯೆ?
ಹೇಳಿ ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ?
*****

ಲತಾ ಗುತ್ತಿ
Latest posts by ಲತಾ ಗುತ್ತಿ (see all)