ಐಸುರ ಬಲು ಹಾನಿಯೇನಲೋ ||ಪ||

ಐಸುರ ಎಂಬುದು ಪಾಶದ ಜ್ಞಾನಿ
ಪಾಪದ ಖೇಲೋಜಿ
ಪಾಪದ ಬೋಲೋಜಿ
ಪಾಪದ ರಸಪಯೋಪಾನಿ ||೧||

ಕರ್ಬಲ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ ಪಾನಿ
ನಿರ್ಜಲ ಖೇಲೋಜಿ
ನಿರ್ಜಲ ಬೋಲೋಜಿ
ನಿರ್ಜಲ ನಿರಂಜನ ತೀನಿ ||೨||

ವಸುಧಿಗೆ ಶಹಾ ನೀ ಶಿಶುನಾಳ ಸ್ಥಾನಿ
ಪಶುಪತಿ ಖೇಲೋಜಿ
ಪಶುಪತಿ ಬೋಲೋಜಿ
ಪಶುಪತಿ ಪರಮಪಯೋಪಾನಿ ||೩||
*****