ಐಸುರ ಬಲು ಹಾನಿಯೇನಲೋ

ಐಸುರ ಬಲು ಹಾನಿಯೇನಲೋ ||ಪ|| ಐಸುರ ಎಂಬುದು ಪಾಶದ ಜ್ಞಾನಿ ಪಾಪದ ಖೇಲೋಜಿ ಪಾಪದ ಬೋಲೋಜಿ ಪಾಪದ ರಸಪಯೋಪಾನಿ ||೧|| ಕರ್ಬಲ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ ಪಾನಿ ನಿರ್ಜಲ ಖೇಲೋಜಿ ನಿರ್ಜಲ ಬೋಲೋಜಿ ನಿರ್ಜಲ ನಿರಂಜನ...