ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ
ಭಾವ
ಕುಲಾವಿ
ತೊಡಿಸೆ
ಕವಿತೆ ಕೂಸು
ಆಡುತ್ತದೆ
ಹೃದಯ
ಬಯಲಲ್ಲಿ

****