ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇದು ಐಸುರ
ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಡಿದು ಬರಿದೆ ಘೋರ || ಪ ||

ಜಾರತ ಕರ್ಮ ತೀರಿದ ಮರ್ಮ
ಆರಿಗಿಲ್ಲದ್ಹೋಯಿತು ಐಸುರ || ೧ ||

ವಸುಧಿಯೊಳು ಶಿಶುನಾಳ ಹೆಸರ
ಶಾಹಿರ ಕವಿತ ಸಾರ || ೨ ||
*****