ರೋಡಿನ ದೀಪಗಳು
ಆರಿದಾಗ
ಚಂದ್ರ ಒಡನೆ ರಸ್ತೆಯಲಿ
ಕೈ ಕುಲಿಕಿ ಬಂದ!
*****

ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍
Latest posts by ಪರಿಮಳ ರಾವ್ ಜಿ ಆರ್‍ (see all)