ದೇವರ ಕೈಯ
ಲೇಖನಿಯ
ಶುಭಾಶಯದ
ಶುಭ ಲೇಖವೇ
ಮಿನುಗುವ ಮಿಂಚು!
*****